Sopimusehdot

1. Yleistä

 1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat palveluntarjoaja Laskim sekä palveluita käyttävä yritys, yksityishenkilö tai yhteisö (jäljempänä asiakas).
 2. Sopimus tulee voimaan, kun asiakas tilaa palvelun, asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot ja kun palveluntarjoaja on hyväksynyt tilauksen.

2. Palveluntarjoajan velvoitteet ja vastuut

 1. Palveluntarjoajan velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa asiakkaalle tarvittava tieto palvelun käyttämistä varten.
 2. Palveluntarjoajan velvollisuus on ilmoittaa mahdollisista käyttökatkoksista riittävän aikaisin asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ota vastuuta hätäylläpitotöistä aiheutuneisiin katkoksiin.
 3. Palveluntarjoajan velvollisuus on korjata mahdolliset viat niin pian kuin mahdollista. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle tilapäiskatkoksista aiheutuneita kustannuksia tai ongelmia.
 4. Palveluntarjoaja vastaa vain omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään yhden (1) kuukauden verkkopalveluiden kiinteätä perusmaksua vastaavaan summaan.
 5. Välillisiä, ennalta-arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja palveluntarjoaja ei korvaa.

3. Asiakkaan velvoitteet ja vastuut

 1. Asiakkaan tulee noudattaa Suomen lakia aina käyttäessään palveluntarjoajan tuottamia palveluita.
 2. Asiakas vastaa materiaalista, jota hän säilyttää palvelimella.
 3. Asiakas on vastuussa hänen tunnuksella tehdyistä toimista ja siitä, että tunnus eikä salasana joudu kolmansien osapuolien käsiin.
 4. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä palveluntarjoalta ostamiaan palveluita edelleen kolmansille osapuolille.
 5. Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle muuttuneet yhteystiedot sähköpostilla tai muulla tavalla.
 6. Alle 18-vuotiaalla henkilöllä tulee olla huoltajan lupa palvelun tilaamiseen.

4. Maksut

 1. Asiakkaan tulee maksaa palveluntarjoajan lähettämä lasku eräpäivään mennessä. Maksun viivästyessä on palveluntarjoajalla oikeus periä viivästyskorkoa. Mikäli palveluntarjoaja joutuu turvautumaan maksukehoitteeseen on hänellä oikeus periä asiakkaalta siitä aiheutuvat kulut. Jos maksu viivästyy maksukehoituksesta huolimatta, palveluntarjoajalla on oikeus estää palveluiden käyttö pysyvästi ja periä tästä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
 2. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan, hinnanmuutoksesta tiedon saatuaan, irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.
 3. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hintoja asiakaskohtaisesti, mikäli asiakkaan aiheuttama verkkoliikenne tai laitekuormitus selvästi ylittää muiden samaa hintaa maksavien asiakkaiden liikennemäärän tai laitekuormituksen.
 4. Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä kuten lakisääteisistä maksuista johtuvat hinnan muutokset astuvat voimaan välittömästi.
 5. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

5. Voimassaoloaika

 1. Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Asiakas voi tehdä irtisanomisen sähköpostilla.
 2. Verkkotunnusten osalta irtisanomisaika on yksi vuosi, koska ne tilataan aina vähintään vuodeksi kerrallaan.
  Palveluntarjoajalla on velvollisuus kysyä asiakkaalta ajoissa ennen verkkotunnuksen uusimista, että haluaako asiakas uusia verkkotunnuksen.
  (Lisätty 28.3.2019)
 3. Sopimus voidaan purkaa heti, mikäli toinen osapuoli on rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.
 4. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaan tunnus ja purkaa sopimus, mikäli asiakas käyttää palveluntarjoajan tietoverkkoa palveluntarjoajan arvion mukaan laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, esimerkiksi hankkimalla luvatta lisäoikeuksia tai rikkomalla tietoturvaa.
 5. Palveluntarjoaja voi sulkea tunnuksen, mikäli asiakas on esiintynyt väärillä henkilötiedoilla.

6. Sopimusehtojen muuttaminen

 1. Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa tietoverkkonsa ominaisuuksia, palveluja ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä ehtoja. Palveluntarjoaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.
 2. Asiakkaille ilmoitetaan muuttuvista sopimusehdoista ja palvelun olennaisista muutoksista yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.
 3. Palveluntarjoajan tietoverkkoon voidaan tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta.

7. Erimielisyydet

 1. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.